Uw deelname aan de RIE-SCAN is erg belangrijk voor ons en we hechten veel waarde aan de informatie die u ons toevertrouwt. Het beschermen van uw privacy en de zorgvuldige omgang met de verstrekte persoonsgegevens is voor ons een topprioriteit. Wij hanteren heldere richtlijnen voor privacy, zoals hierna beschreven.

ONZE INZET VOOR UW PRIVACY

Wij verwerken bij het invullen van deze enquête jouw persoonsgegevens. Doel en grondslag hiervoor zijn gelegen in de wettelijke eisen: ‘het actief meewerken van totstandkoming van de RI&E’ en ‘de verplichting van de werkgever om medewerkers adequaat voor te lichten’.

Niet alleen op basis van deze eisen maar ook omdat dit onderzoek en de informatie die Amarant eruit haalt zeer belangrijk is om invulling te geven aan de verplichtingen die rusten op een zorgvuldige werkgever, mogen wij in deze RIE-SCAN persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Wij gaan zorgvuldig om met de verstrekte gegevens en alle informatie die we in onze enquêtes verzamelen wordt uitsluitend gebruikt voor de totstandkoming van de RI&E. Uw gegevens, afzonderlijke antwoorden en andere informatie die persoonlijk identificeerbaar is, zullen nooit aan derden worden bekendgemaakt. In de RI&E-SCAN worden niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk om de doelen hierboven te kunnen realiseren.

Gedurende uw deelname aan een scan, of ook daarna, kunt u ons, waar dat redelijk is, verzoeken om het enquêteverslag geheel of gedeeltelijk te wissen, ons vragen om feitelijke onjuistheden aan te passen en u inzage te geven in de gegevens die wij uit de enquête verwerken.

De ingevoerde antwoorden en persoonsgegevens zijn slechts beschikbaar voor speciaal daartoe gemachtigde medewerkers en de opgeslagen gegevens worden passend beveiligd door technische en organisatorische maatregelen.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek, de enquête als zodanig of over de wijze waarop de gegevens worden verwerkt, dan kunt u zich wenden tot Arie Kroon arbocoördinator BGZ.

Download

 

[lifterlms_registration]